Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

O sexuální asistenci

Sexuální asistence funguje v České republice od podzimu 2015, kdy bylo proškoleno prvních 5 sexuálních asistentek. O rozvoj sexuální asistence se zasloužil náš tým, který v té době pracoval pod hlavičkou organizace ROZKOŠ bez RIZIKA. V roce 2017 došlo k předání tématu organizaci Freya, tedy nám.
V roce 2019 bylo proškoleno dalších 13 sexuálních asistentů a asistentek. Medailonky těch, kteří jsou aktivní, naleznete zde.

Mnoho otázek Vám může zodpovědět rozhovor o sexuální asistenci:
ROZHOVOR O DVOU LETECH ZAVÁDĚNÍ SEXUÁLNÍ ASISTENCE V ČR S LUCIÍ ŠÍDOVOU zde.

CO JE SEXUÁLNÍ ASISTENCE?
SEXUÁLNÍ ASISTENCE VERSUS SEXUÁLNÍ DŮVĚRNÍK/ICE.

CO KONKRÉTNĚ SEXUÁLNÍ ASISTENTI/KY NABÍZÍ?
JAK SEXUÁLNÍ ASISTENCE KONKRÉTNÉ PROBÍHÁ?
JAK SLUŽBU BEZPEČNĚ DOMLUVIT?

KOMU SLUŽBU SEXUÁLNÍ ASISTENCE DOPORUČUJEME A KDY NENÍ VHODNÁ? CO BYSTE MĚLI VĚDĚT NEŽ SLUŽBU SEXUÁLNÍ ASISTENCE DOPORUČÍTE?
PRAVIDLA PRO ZÁKAZNÍKY A ZÁKAZNICE. JAK SE CHOVAT K SEXUÁLNÍM ASISTENTŮM A ASISTENTKÁM.
ROZDÍLY MEZI SEXUÁLNÍ ASISTENCÍ A SLUŽBOU SEXBYZNYSU.
ETICKÝ KODEX SEXUÁLNÍ ASISTENCE.
JAK VIDÍ PŘÍNOS SEXUÁLNÍ ASISTENCE SEXUÁLNÍ ASISTENTI/TKY?
JAK VIDÍ PŘÍNOS SEXUÁLNÍ ASISTENCE KLIENTI/KLIENTKY?

CO JE SEXUÁLNÍ ASISTENCE?

 • Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. 
  Pomáhají lidem se zdravotním hendikepem, seniorům a seniorkám, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou a vztahy.
 • Sexuální asistent/ka pomáhá jedincům, párům, ale i rodičům osob, které mají nějaké znevýhodnění či hendikep - označováni jako klient / klientka.
 • Sexuální asistence je externí služba. Asistenti/ky nejsou tedy zaměstanci/kyně domovů či organizací pro osoby se znevýhodněním či hendikepem. Do organizací, domovů či domácností klientů/ek docházejí.
 • Jsou zpravidla kontaktovány/i samotnými klienty/klientkami, pracovníky/icemi pomáhajících organizací či rodiči.

  Pro sexuální asistenci se používají i jiné názvy jako je sexuální doprovázení, sexuální poradenství, sexuální důvěrník, intimní asistence, surrogacy terapie (náhradní partnerství), dotykový pracovník/ice, Körper-Kontakt-Service (Servis tělesného kontaktu) aj. (nahoru)

SEXUÁLNÍ ASISTENCE VERSUS SEXUÁLNÍ DŮVĚRNÍK/ICE.

V České republice se také můžete setkat s názvem sexuální důvěrník/ice, intimní pracovník/ice či konzultant/ka v oblastech sexuality a vztahů. Jedná se o zaměstnance/kyni sociálních či zdravotních zařízení, kteří/ré se věnují poradenství či vzdělávání v oblastech sexuality a vztahů u cílové skupiny, se kterou pracují.

Sexuální asistent/ka se na rozdíl od těchto pracovnic a pracovníků může klienta dotýkat – pohladit jej, pevně obejmout nebo jít do sexuální interakce. Sexuální důvěrník/ice, konzultant/ka v oblasti sexuality tuto činnost v žádném případě vykonávat nemůže. Zůstává v pozici poradenství, konzultací a vzdělávání.  

Obě strany však mohou spolupracovat. Tam, kde tento odborník/odbornice vyhodnotí potřebnost sexuální asistence, předá klientovi/klientce potřebné informace a případně pomůže službu sjednat a na setkání ho edukací připravit a doprovázet ho. Dále může se sexuální asistentkou/asistentem spolupracovat, a to v zájmu klienta/klientky. (nahoru)

 

CO KONKRÉTNĚ SEXUÁLNÍ ASISTENTI/KY NABÍZÍ?

Sexuální asistent/asistentka nabízí podpůrné aktivity pro lidi se zdravotním hendikepem, seniory a seniorky.
Každá asistentka/asistent si nastavuje hranice své práce sama/sám, a to dle svého vzdělání, zkušeností a dovedností.

A co konkrétně nabízejí: 

 • Sexuální asistent/asistentka pomáhá prožívat klientům/klientkám jejich potřeby v oblasti sexuality, ale i pochopit vlastní sexualitu. Jedná se například o poradenství v oblasti sexuality a vztahů, erotických pomůckách (záleží na vzdělání asistentky/asistenta), možnost mluvit o svých tématech v této oblasti, hledání intimního prostoru, možnost dotýkat se poprvé svého těla, nácvik masturbace, doteky, společnou nahotu, koupel, nákup erotických pomůcek, masáže od klasických po erotické, sexuální interakce, kam patří i sex atd.
 • Sexuální asistenti/asistentky dávají možnost zažít sexualitu pozitivním způsobem, aniž by překročili „hranice“ ostatních, a proto sexuální asistence může fungovat jako prevence zneužívání.
 • Sexuální asistenti/asistentky učí akceptovat své tělo a jak jej přijímat, mít rád, jak posílit motorické a senzorické vnímání.
 • Sexuální asistence zvyšuje kvalitu života lidí s postižením, seniorů/seniorek.
 • Sexuální asistenti a asistentky pracují na získání dovedností, které může člověk s hendikepem v budoucnu využít.

Jde např. o:

 • navazování kontaktů, osvojení vztahových dovedností,
 • zabývání se nepřiměřeným sexuálním chováním,
 • důsledky sexuálních aktivit,
 • schopnost říci ne,
 • zodpovědnost k rodičovství,
 • rozpoznávání fyzických rozdílů mezi mužem a ženou v praxi a podobně.

Velkou úlohu hrají asistenti/asistentky v prevenci sexuálního násilí (znásilnění, nucení k sexu a sexuálním praktikám, zneužívání aj). (nahoru)

JAK SEXUÁLNÍ ASISTENCE KONKRÉTNÉ PROBÍHÁ?

Služba sexuální asistence musí být transparentní, srozumitelná a kvalitní, proto musí mít jasná a jednotná pravidla.

 • Sexuální asistent/asistentka musí projít specializovaným školením, které v současné době v ČR nabízíme. Ti, kteří kurz úspěšně dokončí, obdrží certifikát o absolvování a jsou zveřejněni v seznamu na webu www.freya.live. Všechny proškolené a aktuálně pracující asistenti/asistentky jsou v seznamu Frey. Odpovědnost za poskytnuté služby je dále již na samotných asistentkách a asistentech.Ten, kdo v seznamu není a poskytuje služby sexuální asistence, neprošel školením Frey.
 • Sexuální asistenti/asistentky podepisují etický kodex a tím se zavazují dodržovat pravidla služby. Více o něm v sekci ETICKÝ KODEX SEXUÁLNÍ ASISTENCE.
 • Asistence začíná úvodní schůzkou, kde se klient/klientka seznámí s asistentem/asistentkou a která je nutná před tím, než se přejde k poskytnutí sexuální asistence. Na této schůzce může být přítomna třetí osoba (rodič, kamarád/ka, pracovník/ice), pokud s tím klient/klientka souhlasí. Tato schůzka je účtována částkou 600 Kč/hod (300 Kč / 30 min). Na této schůzce se společně domluví možnosti spolupráce a její pravidla. Oba se také mohou rozhodnout, že v dalších schůzkách nebudou pokračovat. To se může stát např. z důvodu, že sexuální asistent/ka nenabízí služby, které muž či žena požaduje. Pak už vše záleží na nich. Pokud se domluví, může proběhnout asistence.
 • Cena asistence je 1400 Kč/hod.
 • Pokud asistent/asistentka cestují, účtují si náklady na cestu.
 • Sexuální asistenti/asistentky pracují na živnostenský list, tedy sami na sebe. Organizaci Freya, z.s. neodvádí žádné poplatky.
 • Sexuální asistent/asistentka mají k dispozici smlouvu, kterou pro svoji ochranu mohou s klienty/klientkami podepsat.
 • V České republice je proškolených 18 sexuálních asistentek a asistentů, kteří prošli kurzem našeho týmu.
 • Seznam aktivně pracujících vyškolených asistentů a asistentek naleznete na našich stránkách zde.

Pozitivní i negativní zpětné vazby nám prosím předávejte. Na jejich základě Vám můžeme pomoci vykomunikovat a řešit vzniklé komplikace či nedorozumění.   (nahoru)

JAK SLUŽBU BEZPEČNĚ DOMLUVIT?

Pracovník/pracovnice pomáhajících profesí může o sexuálních asistentech/asistentkách bezpečně informovat a dále spolupracovat tak, že: 

 • sdělí klientovi/klientce, že na www.freya.live je zveřejněný seznam speciálně proškolených osob, nabízejících sexuální asistenci,
 • sám klient/klientka si vybere svého asistenta/asistentku,
 • klient/klientka požádá pracovníka/pracovnici, aby s jeho zvoleným asistentem/asistentkou probral/a určité záležitosti, a specifikuje, v jakém rozsahu by měla spolupráce probíhat a může mu pomoci sexuální asistentku kontaktovat,
 • pracovník/pracovnice se může zúčastnit první schůzky, kde se poprvé potká klient/klientka se sexuální asistentkou a kde se vytváří kontrakt. Samotná asistence však již probíhá bez třetích osob.
 • pracovník/pracovnice klienta/klientku pouze doprovází, informuje, vysvětluje, nenutí. Rozhodnutí nechává na klientovi/klientce. (nahoru)

 

KOMU SLUŽBU SEXUÁLNÍ ASISTENCE DOPORUČUJEME A KDY NENÍ VHODNÁ? CO BYSTE MĚLI VĚDĚT NEŽ SLUŽBU SEXUÁLNÍ ASISTENCE DOPORUČÍTE?

 • Službu sexuální asistence doporučuje lidem:
  1. kteří dokáží dát souhlas se službou sexuální asistence, 
  2. kteří jsou edukováni o službě,
  3. kteří službě sexuální asistenci porozuměli.
 • Není vhodná pro ty, kteří souhlas dát nedokáží. Potom je vhodné hledat jiné způsoby práce se sexualitou.
 • Doporučujeme, aby klient/klientka než využije služby sexuální asistence:
  1. byl vzděláván v oblastech sexuality a vztahů,
  2. znal i jiné možnosti naplňování své vlastní sexuality.
 • Je velmi důležité, aby klienti/klientky byli dále otevření navazování vztahů a nespoléhali se pouze na služby sexuální asistence. To je nutné připomínat.

Sexuální asistence není řešením, ale možností pro ty, co nemohou naplňovat svoji sexualitu jiným způsobem. Upřednostňujeme, aby lidé s postižením měli příležitost navazovat vztahy a těšit se z nich. (nahoru)

 

PRAVIDLA PRO ZÁKAZNÍKY A ZÁKAZNICE. JAK SE CHOVAT K SEXUÁLNÍM ASISTENTŮM A ASISTENTKÁM.

 • Respektujte hranice služby sexuální asistence.
 • Respektujte hranice sexuálních asistentů/asistentek a domluvu s nimi.
 • Komunikujte s respektem a důstojností.
 • Prosím dodržujte vykání, pokud se nedomluvíte jinak.
 • Neptejte se na intimní a osobní věci.
 • Vyvarujte se nevhodného oslovení a hanlivých, urážejících slov.
 • Respektujte seznam služeb, které daná asistentka/asistent nabízí.
 • Dodržujte stanovenou dobu mezi jednotlivými setkáními.
 • Respektujte osobní čas a prostor asistentek/asistentů a nekontaktujte je z jiných důvodů než je sjednání služby.
 • Nepište jim dlouhé maily o sobě a respektujte jejich osobní čas, vše si povíte na osobní schůzce.
 • Nepožadujte osobní a intimní fotografie.
 • Nesmlouvejte s nimi o ceně služby, ta je dána pravidly sexuální asistence.

 

ROZDÍLY MEZI SEXUÁLNÍ ASISTENCÍ A SLUŽBOU SEXBYZNYSU.

Sexuální asistenci vnímáme jako péči a pomoc lidem s postižením, seniorům a seniorkám, zatímco běžná sexuální práce (prostituce) je spíše o finančním a ekonomickém modelu.

Je sice pravda, že obě tyto služby mohou končit placeným pohlavním stykem, ale rozdíl je v zaměření sexuální asistence na prožívání a individualitu jedince. Sexuální asistence nemusí být pouze jednorázovým sexuálním uspokojením, ke kterému někdy ani nedochází, ale postupným seznamováním se sexualitou, nastavováním hranic, domlouváním pravidel, nácvikem a poznáváním doteků. Především jde o porozumění mezi člověkem s hendikepem a sexuálním asistentem/kou. Ti si s klientem povídají, a to mnohdy nesnadným způsobem. Naslouchají mu, mají trpělivost a nic jim nepřijde nenormální. Jejich úkolem je vybudovat vztah na důvěře.

Mezi klientem a asistentem/kou se totiž často utvoří především prostor pro rozvíjení zkušeností. Možnost si zkusit nové věci, dotyk, smyslnost, nahotu, kontakt s druhým člověkem, blízkost a něžnost – to vše je možné při sexuální asistenci objevovat. Člověk si může utvořit vztah k sobě samému, ke svému tělu.

Sexuální asistenti/ky poskytují své služby systematicky, s ohledem na konkrétní osobnost a hendikep. Něco jiného potřebuje člověk, který svou sexualitu objevuje, něco jiného chce člověk po úrazu, který už není schopen svou dřívější sexualitu stimulovat. Něco jiného potřebuje člověk s poruchou autistického spektra, člověk s mentálním hendikepem nebo zdravý člověk. A právě dalším rozdílem je vzdělání sexuálních asistentů nebo asistentek, kteří/ré jsou proškoleni/y, jak pracovat s lidmi s postižením nebo hendikepem, jak s nimi o sexualitě mluvit a jak ji postupně nacvičovat. Vědí, jak s postiženými lidmi fyzicky manipulovat a znají zásady první pomoci, pomáhají mu také s hygienou a oblékáním.

Sexuální asistenti a asistentky na rozdíl od sexuálních pracovnic mohou edukovat nejen lidi s hendikepem samotné, ale i rodinné příslušníky, pracovníky/ce v zařízeních, kteří se o ně starají, o sexuálních potřebách lidí s hendikepem, mohou je učit manipulovat se sexuálními pomůckami nebo mohou nakupovat erotické časopisy.

Sexuální asistenti a asistentky pracují na získání dovedností, které může člověk s hendikepem v budoucnu využít.

Jde např. o:

 • navazování kontaktů,
 • zabývání se nepřiměřeným sexuálním chováním,
 • důsledky sexuálních aktivit,
 • schopnost říci ne,
 • zodpovědnosti k rodičovství,
 • rozpoznávání fyzických rozdílů mezi mužem a ženou a podobně.

Velkou úlohu hrají asistenti/asistentky v prevenci sexuálního násilí (znásilnění, nucení k sexu a sexuálním praktikám, zneužívání aj). (nahoru)

 

ETICKÝ KODEX SEXUÁLNÍ ASISTENCE.

Tento dokument představuje doporučený etický kodex sexuálních asistentek a asistentů. Jeho dodržování napomůže poskytování služeb na co nejvyšší úrovni. SEXUÁLNI ASISTENTKY/ASISTENTI by se měli těmito doporučeními řídit.

Celé znění etického kodexu najdete zde (PDF).

Kodex byl inspirován kodexy od organizace SEHP, C. A. Diserens: RECOMMANDATIONS DEONTOLOGIQUES
POUR L’ASSISTANCE SEXUELLE, 2009 a organizace InSeBe, E. Hassler, E. Zylka: Ethische Vereinbarung für Intime Assistenz, 2014. (nahoru)

 

JAK VIDÍ PŘÍNOS SEXUÁLNÍ ASISTENCE SEXUÁLNÍ ASISTENTI/TKY?

Přínos sexuální asistence vidím jednoznačně pozitivně. Lidé, kteří dříve neměli žádnou možnost naplňovat svoji sexualitu, ji dnes mají. Je to velký krok vpřed i přes některé předsudky z řad laické veřejnosti. Z praxe mohu potvrdit, že klienti, se kterými spolupracuji dlouhodobě, mění pohled na život s postižením. Mají více sebevědomí, energie a celkově pozitivnější náhled na svět. Mnohým se vrátila naděje, že by si mohli najít i partnerku a svoji sexualitu naplňovat v plnohodnotném vztahu. Velký přínos vidím též u seniorů, kteří získali možnost naplnit svůj sexuální život, který naplněný nebyl, ať už z důvodu, že zůstali sami, nebo proto, že jejich partner je sexuálně neaktivní. Zlepšuje se jejich vnímání světa i partnerský život, protože mají naplněnou sexualitu v rámci asistence a ve vztazích doma jsou potom klidnější a spokojenější.
Diana Lovecká

Jmenuji se IVA, asistenci dělám více jak 3,5 roku. Jsem velice ráda, že sexuální asistence žije a funguje. Jsem vděčná za to, že mohu pomáhat lidem, kteří to v životě mají obtížnější a kteří jsou vděčni za každý dotek, pohlazení, pusinku či popovídání. Asistence se pomalu a jistě dostává do povědomí lidí. Přínos je obrovský dle mého soudu. Lidé s handicapem si mohou zavolat asistentku a ona za nimi přijede a nebo klient dorazí za ní. Dříve to bylo nemožné a nebo komplikovanější, je zde nyní zaručena bezpečnost a lidskost, kterou ne vždy, když asistence neexistovala, byla. Rodiče si často nevěděli rady se svými dospělými dětmi, které jsou sexuální bytosti i přes to, že mají nějaká omezení. Dnes mají možnost se obrátit buď na asistentku či organizaci FREYA, která dělá i pro ně přednášky, aby zvládali nelehké situace, které jim život přichystal. Myslíme i na lidi, kteří jsou staří a zůstali třeba sami, i těm mohu rozdávat úsměv do tváří a jiskříčku v očích, kterou vidím vždy na konci asistence, když se s klientem loučím s upřímným objetím a pusinkami na tvář. To je pro mne ta největší odměna. Ráda pomáhám a rozdávám úsměv, který každého dělá šťastnějším. 
Iva

Přínos sexuální asistence je přesně takový, v jaký jsem doufala. Odborná práce s tělem je znát okamžitě. Klientům se uvolňuje tělo, povolují křeče a napětí z těla odchází. Je jasné, že prožívání sexuální  energie léčí. Všichni chceme prožívat radost, vášeň a klid. Sexuální asistence je jedna z možností, pokud nelze tyto touhy uspokojit jinak než jen s naší pomocí. Pro takového člověka má tato služba rozhodně smysl.
Vladana

Přínosem sexuální asistence je nejen sexuální uspokojení klientů, ale také zklidnění po psychické stránce, naplnění jejich tužeb a potřeb. Spoustě klientů chybí jen samotná komunikace o jejich sexualitě, vysvětlení základních pojmů, doteky a blízkost opačného pohlaví.
Často se na mě obracejí rodiče, kteří využívají službu sex. asistence především jako cestu ke vzdělávání jejich dospělých nebo dospívajících dětí v oblasti sexuality. Rodiče si mnohdy nevědí rady, jak hovořit s dětmi na téma týkající se sexuality, někdy převládají obavy, na co se jejich děti budou ptát, někdy jim v otevřenému rozhovoru s dětmi o sexualitě brání stud.
V neposlední řadě je nutné zmínit i přínos sexuální asistence pro sociální zařízení, u klientů, kteří využili služby sexuální asistence, došlo k celkovému zklidnění, psychické pohodě, zlepšení zdravotního stavu, nedochází k obtěžování personálu nebo spolubydlících. Klienti již vědí, jak se v situacích zachovat, reagovat a jak správně různé situace řešit.
Tina  (nahoru)

 

JAK VIDÍ PŘÍNOS SEXUÁLNÍ ASISTENCE KLIENTI/KLIENTKY?

„Každý člověk má své potřeby a vzhledem k mému handicapu, kdy mi ani ruce nefungují tak, jak bych potřeboval, tak je pro mne sexuální asistence skvělé řešení, kdy zažiji to, co sám se sebou zažít nemohu.
Po dvou letech sexuální abstinence jsem zažil něco krásného, bylo to super, nikdy jsem žádnou takovou službu nevyužil a jsem rád, že sexuální asistence existuje, pookřál jsem jako muž. Takovou hostesku bych potřeboval stále i v noci.
Muž s fyzickým hendikepem

„Normálně bych do toho asi moc nešla, ale po pár setkáních s asistentkou, že ji mohu věřit, jsem se rozhodla.
Asistentku jsem kontaktovala po delším váhání. Měla jsem strach z reakce okolí a taky z reakce asistentky. Nakonec se ukázalo, že to byl velmi dobrý tah. Pomohla mi srovnat se s intimními problémy, které mě trápí. Pomohla mi zmírňovat projevy mého postižení při sexu. Pomohla mi s masturbací, protože mám nešikovné ruce. Snažíme se dosáhnout toho, abych aspoň někdy mohla mít orgasmus. Kromě toho mi velmi pomáhá bavit se otevřeně o sexu a o chlapech. S asistentkou také pracujeme na tom, abych se zbavila mindráků, které ve mně vypěstoval minulý partner. 
Po každé asistenci jsem uvolněnější a lépe se hýbu. Je to super!!!!:-)  Měla jsem z mnoha důvodů obavy, ale teď jsem moc ráda, že za mnou chodí asistentka, a ne chlap asistent. I když zkušenost s chlapem by asi taky byla dobrá :-)
Žena s fyzickým hendikepem 

Poděkovaní Danielovi: jsem žena ve zralém věku, jsem handicapovaná, žiju odpovědný disciplinovaný život se spoustou práce a občas bytostně potřebuji lidskou a fyzickou blízkost. Z celého srdce děkuji asistentu Danielovi za jeho vnímavou masérskou péči, za jeho lidskost a otevřenost. Našla jsem u něj bezpečný prostor a prožitky, díky kterým je na světě LÍP.
Žena s fyzickým hendikepem (nahoru)