O Freye

Freya – vzdělávání, poradenství a další aktivity v oblasti sexuality lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek, lidí závislých na péči jiných osob či „zranitelných skupin“.

Kdo jsme?

Jsme tým expertek a expertů, kteří věří, že lidé s handicapem, senioři a seniorky mají stejná práva a potřeby v oblasti sexuality a vztahů jako kdokoliv jiný. Spolupracujeme již od roku 2004 a naše úsilí o změnu situace v České republice nás v roce 2016 vedlo k založení organizace Freya. 

Jako jediná organizace nabízíme komplexní služby v oblastech sexuality a vztahů, a to prostřednictvím vzdělávání, poradenství, terapeutické a publikační práce, tvorbou edukačních pomůcek a usilováním o systémové změny.

Freya je bohyní severské mytologie a překládá se jako „milovaná“. Odkazuje na naši vizi, v níž i lidé s hendikepem mohou naplňovat blízké, láskyplné vztahy a vlastní sexualitu a prožívat je s radostí.

Co je naším cílem?

 • V co nejširším kontextu otevírat témata související s oblastí sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, osob žijících v pobytových zařízeních závislých na péči jiné osoby (např. senioři a seniorky) a dalších zranitelných skupin (děti, mládež).
 • Usilovat o větší podporu a porozumění důležitosti vztahů a prožívání sexuality cílových skupin a prevenci sexuálního násilí u odborné i laické veřejnosti.
 • Snižovat stigma a předsudky spojené se sexualitou.
 • Poukazovat a iniciovat systémové změny v této oblasti.

Jak k cílům směřujeme?

 • Vzděláváme pomáhající profese, pečující a blízké osoby, veřejnou správu, cílové skupiny, studenty a studentky.
 • Poskytujeme poradenství, terapie, konzultace, koučink a metodickou podporu při práci s tématem sexuality a vztahů.
 • Pomáháme při zaváděním specializované pozice konzultantky/konzultanta v oblasti práce se sexualitou a vztahy (sexuální důvěrník/důvěrnice, intimní poradce/poradkyně).
 • Medializujeme téma a potřebnost jeho řešení.
 • Pořádáme otevřené diskuze, konference a kulaté stoly k tématům sexuality, vztahů a sexuální asistenci.
 • Metodicky pomáháme zavést téma sexuality a vztahů v sociálních, zdravotních a školských zařízeních.

Jak pracujeme?

 • Akreditované kurzy a přednášky připravujeme vždy na míru organizaci, s ohledem na její potřeby a problémy, a to tak, aby se nabyté zkušenosti daly využít co nejvíce v praxi.
 • Téma sexuality a vztahů zpracováváme s respektem a citlivě, s vědomím toho, že pro řadu lidí je stále tabuizováno.
 • Úzce spolupracujeme s lidmi z cílové skupiny, tedy těmi, jichž se témata, s nimiž pracujeme, osobně týkají.
 • Spolupracujeme s dalšími organizacemi a odborníky/odbornicemi v ČR i zahraničí, dále se vzděláváme a profesně rozvíjíme.
 • Zaujímáme profesionální a respektující přístup.

Freya je součástí mezinárodní platformy sexuální asistence EPSEAS  www.epseas.eu.

Freya je součástí Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) www.avpo.cz.

Freya je vítězkou 5. běhu akceleračního programu IMPACT FIRS  a účastnicí v projektu Edison - akcelerátoru pro sociální inovace v IMPACT HUB.

  

Spolupracujeme s Laboratoří evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví www.sexlabnudz.cz.