O Freye

Freya – vzdělávání, poradenství a další aktivity v oblasti sexuality lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek, lidí závislých na péči jiných osob či „zranitelných skupin“.

Kdo jsme?

Jsme tým expertek a expertů, kteří věří, že lidé s handicapem, senioři a seniorky mají stejná práva a potřeby v oblasti sexuality a vztahů jako kdokoliv jiný. Spolupracujeme již od roku 2004 a naše úsilí o změnu situace v České republice nás v roce 2016 vedlo k založení organizace Freya. 

Jako jediná organizace nabízíme komplexní služby v oblastech sexuality a vztahů, a to prostřednictvím vzdělávání, poradenství, terapeutické a publikační práce, tvorbou edukačních pomůcek a usilováním o systémové změny.

Freya je bohyní severské mytologie a překládá se jako „milovaná“. Odkazuje na naši vizi, v níž i lidé s hendikepem mohou naplňovat blízké, láskyplné vztahy a vlastní sexualitu a prožívat je s radostí.

Co je naším cílem?

 • V co nejširším kontextu otevírat témata související s oblastí sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, osob žijících v pobytových zařízeních závislých na péči jiné osoby (např. senioři a seniorky) a dalších zranitelných skupin (děti, mládež).
 • Usilovat o větší podporu a porozumění důležitosti vztahů a prožívání sexuality cílových skupin a prevenci sexuálního násilí u odborné i laické veřejnosti.
 • Snižovat stigma a předsudky spojené se sexualitou.
 • Poukazovat a iniciovat systémové změny v této oblasti.

Jak k cílům směřujeme?

 • Vzděláváme pomáhající profese, pečující a blízké osoby, veřejnou správu, cílové skupiny, studenty a studentky.
 • Poskytujeme poradenství, terapie, konzultace, koučink a metodickou podporu při práci s tématem sexuality a vztahů.
 • Pomáháme při zaváděním specializované pozice konzultantky/konzultanta v oblasti práce se sexualitou a vztahy (sexuální důvěrník/důvěrnice, intimní poradce/poradkyně).
 • Medializujeme téma a potřebnost jeho řešení.
 • Pořádáme otevřené diskuze, konference a kulaté stoly k tématům sexuality, vztahů a sexuální asistenci.
 • Metodicky pomáháme zavést téma sexuality a vztahů v sociálních, zdravotních a školských zařízeních.

Jak pracujeme?

 • Akreditované kurzy a přednášky připravujeme vždy na míru organizaci, s ohledem na její potřeby a problémy, a to tak, aby se nabyté zkušenosti daly využít co nejvíce v praxi.
 • Téma sexuality a vztahů zpracováváme s respektem a citlivě, s vědomím toho, že pro řadu lidí je stále tabuizováno.
 • Úzce spolupracujeme s lidmi z cílové skupiny, tedy těmi, jichž se témata, s nimiž pracujeme, osobně týkají.
 • Spolupracujeme s dalšími organizacemi a odborníky/odbornicemi v ČR i zahraničí, dále se vzděláváme a profesně rozvíjíme.
 • Zaujímáme profesionální a respektující přístup.

Freya je součástí mezinárodní platformy sexuální asistence EPSEAS  www.epseas.eu.

Freya je vítězkou 5. běhu akceleračního programu IMPACT FIRS  a účastnicí v projektu Edison - akcelerátoru pro sociální inovace v IMPACT HUB.
  

Spolupracujeme s Laboratoří evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví www.sexlabnudz.cz.