Sexuální asistence

Sexuální asistence funguje v České republice od podzimu 2015, kdy byly proškoleno prvních 5 sexuálních asistentek. O rozvoj sexuální asistence se zasloužil náš tým, který v té době pracoval pod hlavičkou organizace ROZKOŠ bez RIZIKA. V roce 2017 došlo k předání tématu organizaci Freya, tedy nám, a je plně v naší kompetenci.
Texty uvedené níže jsou převzaty ze stránek www.sexualniasistence.org

CO JE SEXUÁLNÍ ASISTENCE?
CO KONKRÉTNĚ SEXUÁLNÍ ASISTENTI/KY NABÍZÍ?
CO JE PRÁCE SE SEXUALITOU NĚKDY TÉŽ NAZÝVANÁ INTIMNÍ ASISTENCE?
ROZDÍLY MEZI SEXUÁLNÍ ASISTENCÍ A SLUŽBOU SEXBYZNYSU
ETICKÝ KODEX SEXUÁLNÍ ASISTENCE
ROZHOVOR O DVOU LETECH ZAVÁDĚNÍ SEXUÁLNÍ ASISTENCE V ČR S LUCIÍ ŠÍDOVOU ZDE

CO JE SEXUÁLNÍ ASISTENCE?

Sexuální asistence je placená služba, kterou vykonávají proškolené sexuální asistentky a asistenti. Pomáhají lidem s hendikepem, osobám s duševním postižením, seniorům a seniorkám, a jinak znevýhodněným lidem pracovat s jejich sexualitou a vztahy.

Sexuální asistent/ka pomáhá jedincům, párům, ale i rodičům osob, které mají nějaké znevýhodnění či hendikep - označováni jako klient / klientka.

Sexuální asistence je externí služba na rozdíl od intimní asistence. Asistenti/ky nejsou tedy zaměstanci/kyně domovů či organizací pro osoby se znevýhodněním či hendikepem. Do organizací, domovů či domácností klientů/ek docházejí. Jsou zpravidla kontaktovány samotnými klientky/ami, pracovníky/icemi pomáhajících organizací či rodiči.

Další rozdíl je především ve způsobu provádění druhu asistence. Sexuální asistent/ka se na rozdíl od pracovníka se sexualitou může klienta dotýkat – pohladit jej, pevně obejmout nebo jít do sexuální interakce. Pracovník se sexualitou tuto činnost v žádném případě vykonávat nemůže.

V zahraničí tuto službu nabízejí i lékaři/ky, psychologové/žky, terapeuti/ky, zdravotní sestry/bratři či bývalé a současné sexuální pracovnice aj. Pro sexuální asistenci se používají i jiné názvy jako je sexuální doprovázení, sexuální poradenství, sexuální důvěrník, intimní asistence, surrogacy terapie (náhradní partnerství), dotykový pracovník/ice, Körper-Kontakt-Service (Servis tělesného kontaktu) aj.   (nahoru)

CO KONKRÉTNĚ SEXUÁLNÍ ASISTENTI/KY NABÍZÍ?

Sexuální asistence zahrnuje tyto aktivity:
• Zodpovědnost k rodičovství
• Rozpoznání fyzických rozdílů mezi mužem a ženou
• Schopnost říci ne
• Učí komunikovat o pohlavním styku
• Obstarává sexuální pomůcky
• Učí, jak správně používat sexuální pomůcky
• Učí vyhledávat pornografii na internetu a vzdělává muže/ženy v této oblasti
• Pomáhá při nastavování hranic vzhledem k sexualitě
• Zabývá se nepřiměřeným sexuálním chováním, důsledky sexuálních aktivit
• Vysvětluje jak správně masturbovat
• Informují o možnostech antikoncepce
• Edukuje v oblasti bezpečnějšího sexu
• Edukuje v oblasti hygieny
• Edukuje v oblasti přitažlivého oblékání
• Učí jak navazovat partnerské vztahy
• Probírají s klientem/kami téma sexuálního násilí (znásilnění, nucení k sexu a sexuálním praktikám, zneužívání)
• Pomáhají handicapovaným párům se začátkem pohlavního života
• Poskytují poradenství příbuzným (např. rodičům, blízkým osobám) ohledně sexuality jejich dětí, blízkých

Sexuální asistence zahrnuje navíc sexuální interakce jako např. pomoc při masturbaci, pomoc postiženému páru při pohlavním styku, doteky, erotické masáže, pohlavní styk či další sexuální praktiky, na kterých se s klientem domluví.   (nahoru)

CO JE PRÁCE SE SEXUALITOU NĚKDY TÉŽ NAZÝVANÁ INTIMNÍ ASISTENCE?

Náplň práce poradce/kyně se sexualitou odpovídá výčtu některých aktivit u sexuální asistence, ale nezahrnuje doteky, masáže a sexuální interakce. Rozdílem je, že tato služba je nabízena pracovníky/icemi pomáhajících organizací, kteří mohou být zaměstnanci/kyněmi těchto organizací. V současné době nemá tato pozice ukotvení v systému profesí. V různých organizacích se tato profese jmenuje odlišně.   (nahoru)

ROZDÍLY MEZI SEXUÁLNÍ ASISTENCÍ A SLUŽBOU SEXBYZNYSU

Je sice pravda, že obě tyto služby mohou končit placeným pohlavním stykem, ale rozdíl je v zaměření sexuální asistence na prožívání a individualitu jedince. Sexuální asistence nemusí být pouze jednorázovým sexuálním uspokojením, ke kterému někdy ani nedochází, ale postupným seznamováním se sexualitou, nastavováním hranic, domlouvání pravidel, nácviku a poznávání doteků. Především jde o porozumění mezi člověkem s hendikepem a sexuální asistentem/kou. Ti si s klientem povídají, a to mnohdy nesnadným způsobem. Naslouchají mu, mají trpělivost a nic jim nepřijde nenormální. Jejich úkolem je vybudovat vztah na důvěře.

Mezi klientem a asistentem/kou se totiž často utvoří především prostor pro rozvíjení zkušeností. Možnost si zkusit nové věci, dotyk, smyslnost, nahotu, kontakt s druhým člověkem, blízkost a něžnost – to vše je možné při sexuální asistenci objevovat. Člověk si může utvořit vztah k sobě samému, ke svému tělu.

Sexuální asistenti/ky poskytují své služby systematicky, s ohledem na konkrétní osobnost a hendikep. Něco jiného potřebuje člověk, který svou sexualitu objevuje, něco jiného chce člověk po úraze, který už není schopen svou dřívější sexualitu stimulovat. Něco jiného potřebuje člověk s poruchou autistického spektra, člověk s mentálním hendikepem nebo zdravý člověk. A právě dalším rozdílem je vzdělání sexuálních asistentů nebo asistentek, kteří/ré jsou proškoleni/y, jak pracovat s lidmi s postižením nebo hendikepem, jak s nimi o sexualitě mluvit a jak ji postupně nacvičovat. Vědí, jak s lidmi postiženými fyzicky manipulovat a znají zásady první pomoci, pomáhají mu také s hygienou a oblékáním.

Sexuální asistenti a asistentky na rozdíl od sexuálních pracovnic mohou edukovat nejen hendikepované samotné, ale i rodinné příslušníky, pracovníky v zařízeních, kteří se o ně starají, o sexuálních potřebách lidí s hendikepem, mohou je učit manipulovat se sexuálními pomůckami nebo mohou přinášet pornografická díla.

Sexuální asistenti a asistentky pracují na získání dovedností, které může člověk s hendikepem v budoucnu využít. Jde např. o navazování kontaktů, zabývají se nepřiměřeným sexuálním chováním, důsledky sexuálních aktivit, schopnost říci ne, zodpovědnosti k rodičovství, rozpoznání fyzických rozdílů mezi mužem a ženou a podobně. Velkou úlohu hrají asistenti v prevenci sexuálního násilí (znásilnění, nucení k sexu a sexuálním praktikám, zneužívání aj).

V České republice je proškolených 18 sexuálních asistentek a asistentů, kteří prošli kurzem našeho týmu.
Seznam aktivně pracujících vyškolených asistentů a asistentek naleznete na našich stránkách zde. (nahoru)

ETICKÝ KODEX SEXUÁLNÍ ASISTENCE

Tento dokument představuje doporučený etický kodex sexuálních asistentek a asistentů. Jeho dodržování napomůže poskytování služeb na co nejvyšší úrovni. SEXUÁLNI ASISTENTKY/ASISTENTI by se měli těmito doporučeními řídit.

Celé znění etického kodexu najdete zde (PDF).

Kodex byl inspirován kodexy od organizace SEHP, C. A. Diserens: RECOMMANDATIONS DEONTOLOGIQUES

POUR L’ASSISTANCE SEXUELLE, 2009 a organizace InSeBe, E. Hassler, E. Zylka: Ethische Vereinbarung für Intime Assistenz, 2014.

(nahoru)