O Freye

Freya – vzdělávání, poradenství a další aktivity v oblasti sexuality lidí se zdravotním postižením, lidí závislých na péči jiných osob či „zranitelných skupin“.

Kdo jsme?

Jsme tým zakladatelek společnosti Freya, která vznikla na podzim 2016. Spolupracujeme spolu již od roku 2004. V neziskové organizaci Rozkoš bez Rizika, kde jsme dlouhou dobu působily, jsme se věnovaly vzdělávání, prevenci, poradenství, sociální práci a terapii, rozvoji nových služeb pro klientky, mediální činnosti, lobbování a mnoha dalším aktivitám.

Máme dlouholeté zkušenostmi v oblasti vzdělávání, v poradenství a terapeutické práci. Tématům spojeným se sexualitou, včetně např. prevence sexuálního násilí, jsme se věnovaly v rámci individuálních rozhovorů s klientkami, během besed a primární prevence na školách, konferencích, školeních v zařízeních sociálních a zdravotních služeb, dále také v médiích a při výzkumné a publikační činnosti.

Proč Freya?

Především bychom chtěly pokračovat v propagaci nejen myšlenky, ale i samotné služby sexuální asistence pro lidi se zdravotním postižením a dále rozvíjet téma důležitosti sexuality a prožívání vztahů zejména u těchto osob. V neposlední řadě považujeme za důležité nezapomínat na ty, jež jsou závislí na péči jiných osob a žijí např. v pobytových zařízeních (např. senioři a seniorky).

Lucie Šídová, spoluzakladatelka spolku Freya, byla iniciátorkou a metodičkou projektu Právo na sex, realizovaného Rozkoší bez Rizika, díky němuž se v České republice otevřelo téma sexuální asistence a vyškolilo prvních pět sexuálních asistentek. Projekt byl oceněn cenou publika za sociální inovaci v rámci udělování cen Sozial Marie 2015 http://www.sozialmarie.org/.

Při realizaci výše zmíněného projektu jsme měly možnost poznat zahraniční odborníky a odbornice, kteří se sexuální asistenci věnují ve Švýcarsku a Německu, ať už přímo na stážích v jejich zařízeních, či během unikátního vzdělávání v oblasti sexuality a sexuální asistence osob s postižením. Inspirací pro nás byla i mnohá setkání nejen s lidmi s handicapy, ale i s těmi, kteří s nimi aktivně pracují, a mohou  tedy bez zábran hovořit o tématu sexuality a o různých bariérách, jež brání jejímu naplňování.

Freya je bohyní mající své místo v severské mytologii a překládá se jako „milovaná“. Láska, blízkost, naplnění sexuality – přály bychom si, aby je i lidé s hendikepem mohli co nejvíce prožívat.

Co je naším cílem?

V co nejširším kontextu otevírat témata související s oblastí sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, osob žijících v pobytových zařízeních závislých na péči jiné osoby (např. senioři a seniorky) a dalších zranitelných skupin (děti, mládež, ženy ze sexbyznysu).

Usilujeme o větší podporu a porozumění důležitosti vztahů a prožívání sexuality cílových skupin a prevenci sexuálního násilí, u odborné i laické veřejnosti.

Věnujeme se též snižování stigmatu a předsudků s pojených se sexualitou a poukazování na potřebnost systémových změn v této oblasti.

Jak to děláme?

  • Vzděláváme pomáhající profese a všechny, které téma zajímá; veřejnost, zástupce a zástupkyně veřejné správy, studenty a studentky, pečující a blízké osoby.
  • Poskytujeme poradenství, metodickou podporu, konzultace, koučink a supervize.
  • Píšeme o tématu a spolupracujeme s médii a dalšími organizacemi.
  • Pořádáme kulaté stoly k sexuální asistenci.
  • Metodicky pomáháme zavést téma sexuality, vztahů a sexuální asistence v zařízeních.

Jak pracujeme?

  • Přednášky rády připravujeme na míru a s ohledem na potřeby organizace.
  • Téma sexuality a vztahů je prozatím velmi tabuizované, a proto je potřeba se mu věnovat s respektem a důstojností.
  • Do přednášek a další činnosti Frey zapojujeme lidi, jichž se témata, o kterých mluvíme, píšeme a školíme, týkají.
  • Rády spolupracujeme, získáváme nové informace a podněty. Propojujeme se a vytváříme sítě.
  • Pokud se určitému tématu nevěnujeme či o něm nemáme dostatek informací, doporučujeme jiné odborníky a odbornice.

Freya je součástí mezinárodní platformy sexuální asistence EPSEAS  www.epseas.eu.

Freya je vítězkou 5. běhu akceleračního programu IMPACT FIRS v IMPACT HUB.