Řekli o našich kurzech


Město Kostelec nad Orlicí - kurz pro rodiče: Naše dítě dospívá aneb otázky a odpovědi pro pečující osoby dětí s hendikepem.

„Příliš se neliší představy, přání a tužby každého z nás. Co je ale velmi odlišné, jsou možnosti, jak je naplnit".

Krásným citátem psychoterapeutky Martiny Venglářové zahájily první ze dvou přednášek na téma dospívání a sexualita osob s handicapem Petra Hamerníková, DiS a Mgr. Lucie Šídová ze společnosti Freya. Myšlenka, uspořádat seminář pro pečujícící osoby, vznikla na základě jejich zájmu o dané téma, které často zmiňovaly v rámci dotazníkového šetření projektu "Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje". S velkým respektem k práci společnosti Freya bychom chtěly poděkovat za oba semináře, které, dle ohlasů, překonaly očekávání všech pečujících, které jsme oslovily. Jejich odvaze, otevřeně komunikovat o problematice dospívání postižených dětí, skládáme poklonu. V rámci zářijového I říjnového semináře mohly své starosti sdilet s ostatními a případné nejasnosti a obavy rozptýlit díky empatii a profesionalitě obou lektorek.

Zuzana Kschwendová
Projektový koordinátor dotací a grantů


Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice

Díky i za kvalitní seminář. Bylo to inspirativní i kvalitní zároveň.

Bc. Jakub Horák
sociální pracovnik, vedoucí přímé péče


ALKA o.p.s. - kurz pro rodiče: Naše dítě dospívá aneb otázky a odpovědi pro pečující osoby dětí s hendikepem.

Naše organizace je poskytovatelem sociálních služeb se zaměřením na lidi s těžkým kombinovaným postižením. Každý člověk potřebuje k tomu, aby žil spokojený a kvalitní život, naplnit své potřeby ať již se jedná o ty, bez kterých nelze přežít, či o ty, které představují určitou nadstavbu. Potřeba tvořit sociální vazby, milovat a zažívat blízkost emoční i fyzickou patří k těm nejdůležitějším. Mnoho lidí se domnívá, že člověk s postižením tyto touhy nemá, nebo je má velmi omezené a zejména sexualita patří mezi největší tabu, které při své práci potkáváme a to ať ze strany odborníků, tak ze strany rodinných příslušníků našich klientů. Nezřídka potkáváme lidi, jejichž nevysvětlitelné až agresivní chování je kompenzováno léky, ačkoliv nejde o nic jiného, než důsledek nenaplněné potřeby sexuální. Jsme přesvědčeni o tom, že o této problematice je nutné nejen mluvit, ale zejména hledat cesty k tomu, aby i naši klienti mohli žít v rámci svých možností uspokojivý život po všech stránkách. Z toho důvodu jsme mezi témata, která zprostředkováváme rodičům našich klientů, zařadili i školení o sexualitě a máme v úmyslu se této oblasti věnovat i v rámci naší organizace. Věříme, že díky tomu může být život těch, kteří vyhledávají naše služby, zase o krok blíže kvalitě života zdravých lidí.

Mgr. Šárka Hájková
ředitelka ALKA, o.p.s.


Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice - kurz na téma sexualita lidí s mentálním hendikepem a sexuální pomůcky.

Ačkoli se to může leckomu jevit jako zarážející fakt, i dnes ve společnosti vládne spousta mýtů a předsudků v oblasti sociálních služeb a to bohužel i v řadách pracovníků v oboru. Jedním z tabuizovaných témat byl až donedávna sexuální život lidí s handicapem, potažmo seniorů. Společnost jejich potřeby bagatelizuje nebo přímo vytěsňuje, ať už z důvodů estetických, či etických. Na osoby s mentálním postižením je nezřídka nahlíženo jako na děti (často se s nimi i tak jedná), na seniory jako na dožívající s minimální paletou potřeb. Vzniká tak mýtus jejich asexuality a v lepším případě dojem, že není potřeba do této intimní sféry zasahovat.
 Pro mě, jakožto zaměstnance DOZP, bylo tedy velmi milým překvapením, že v česku už více než rok působí společnost Freya, která se tomuto tématu věnuje a snaží se o dlouhodobou osvětu. Mimo jiné pořádá i kurzy pro sociální pracovníky, který jsem se svými kolegy a kolegyněmi navštívil i já a musím předeslat, že jsme byli velmi spokojeni. Lektorky velmi brzy a nenásilně rozptýlily mírný ostych zúčastněných a toto citlivé téma se začalo probírat nenuceně a přirozeně věcně. Účastníci kurzu si logicky musí odnést základní poznání, že i jejich klienti mají své tužby, a že k jejich pracovní náplni patří i sexuální osvěta, popřípadě vytváření vyhovujících podmínek k autoerotice (se kterou se setkávají nejčastěji) nebo plnohodnotnému sexuálnímu životu.
 Vzhledem ke skladbě mých klientů mě nejvíce zajímal obor sexuální asistence, jehož je společnost Freya v česku iniciátorkou. Nebylo žádným problémem věnovat tomuto tématu polovinu kurzu a já se dozvěděl vše potřebné, včetně kontaktů, ceníku a dalších věcí "technického rázu". S jedním ze svých klientů tuto nabídku v současnosti konzultuji a všem bych přál vidět záblesk v jeho očích, když jsem mu jí poprvé předložil.
 Práce v sociálních službách není jen o naplnění základních potřeb klientů. Není ani jen o naplnění standardu. Práce v sociálních službách se musí bytostně opírat o etiku, jakožto jeden ze základních pilířů práce s lidmi.

Tomáš Imr 
účastník kurzu


Kurz: Sexualita osob v pobytových zařízeních, který uspořádal pro pracovníky a pracovnice Krajský úřad Kraje Vysočina.

Přednáška Sexualita v pobytových zařízeních sociálních služeb se uskutečnila dne 7. 4. 2017 na Krajském úřadu Kraje Vysočina a byla určena pracovníkům z příspěvkových organizacích Kraje Vysočina, poskytujících pobytové sociální služby. Přednášku střídavě vedly Lucie Šídová a Petra Hamerníková a 28 přítomných účastníků bylo velmi spokojeno s tím, že lektorky se věnovaly jak sexualitě osob s hendikepem, tak i seniorů. Největší zájem byl o problematiku sexuální asistence a účastníky zaujala i možná pozice tzv. intimního pracovníka, který se v organizaci zabývá touto problematikou svých uživatelů. Velký dík patří lektorkám za to, že bez předsudků boří mýty o sexualitě osob v sociálních službách a provádí tak osvětu v této oblasti.

Mgr. Táňa Křížová
referent odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina


Kurz: Sexuální asistence - její možnosti a limity.

V listopadu loňského roku jsem absolvovala kurz na téma Sexuální asistence-její možnosti a limity. I přesto, že kurz byl určen sociálním pracovníkům, vedení kurzu bylo vstřícné a jako studentka jsem se ho mohla zúčastnit. Na tento kurz jsem jela s očekáváním dozvědět se více informací o sexuální asistenci a hlouběji porozumět záměru a konceptu této služby. Nejenom, že byly na první pohled vidět pečlivé přípravy tohoto kurzu, celý kurz byl také podpořen velmi precizní prezentací. Informace od přednášejících byly relevantní k účastníkům. Mimo jiné informace přicházely přímo i od jedné ze sexuálních asistentek. Celý kurz byl z mého pohledu velmi efektivní. Získala jsem tam mnoho nových informací, které se například na internetu těžko hledají. Z kurzu jsem odcházela s tím, že vím, co sexuální asistence je, jaký je její cíl a význam.

Eliška
účastnice kurzu


Domov Severka Jiříkov - kurz na téma sexualita lidí s mentálním hendikepem.

Vzhledem k všeobecnému veselí a neustálým poznámkám zaměstnancům ke školení na téma Sexualita lidí s hedikepem jsem si uvědomila, jak je toto téma pro přednášející obtížné. Zcela nový přístup k tématu, které bylo dosud ve společnosti tabu a reakce společnosti na něj mi připomíná odvážné ženy před 130 lety, které usilovaly o zrovnoprávnění žen v oblasti vzdělávání, voleb,.. To co dnes připadá společnosti směšné, nebo nad čím se pohoršují, bude za pár let díky společnosti Freya a jejím pracovníkům běžnou součástí našich životů.

Lenka Macnerová, Mgr.
sociální pracovnice


Kulatý stůl na téma Sexuální asistence pořádaný Magistrátem města České Budějovice.

„Myslím, že kulatý stůl byl přínosem a začalo se tím otvírat velké téma, které je rozhodně důležité. Stravu a nocleh zajišťujeme bez zardění, ale další základní lidskou potřebu už tolik ne. Tak doufám, že se ledy prolomí ještě více. Od účastníků mám kladnou zpětnou vazbu.“

Šárka Kovárnová
odbor sociálních věcí, Magistrát města České Budějovice


Přednáška Sexuální asistence její možnosti a limity. Uspořádal pro své pracovnice a pracovníky odboru sociálních věcí Krajský úřad Ústeckého kraje.

„Dne 2.12.2016 byl pro zaměstnance odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje uspořádán seminář na téma „Sexuální asistence v sociálních službách“.  Lektorkami semináře byly paní Lucie Šídová a Petra Hamerníková ze společnosti FREYA. Obsahem semináře bylo představení historie a popisu sexuální asistence a práce se sexualitou v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Úroveň semináře byla velmi vysoká, včetně obsahové struktury, obě lektorky vynikající, průběh semináře opřen o praktické zkušenosti.  Vzdělávání přineslo pro zaměstnance řadu nových podnětů, informací a námětů na zlepšení kvality života klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí, Krajský úřad Ústeckého kraje